Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση στο διαδικτυακό χώρο της εταιρίας «TRIAN HELLAS» και τη χρήση του. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και η χρήση της βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσάς.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που εδώ διατυπώνονται. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα πολιτική, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, από και με σχετική τροποποίηση των παρόντων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ατομική προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Η Εταιρία δύναται, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφικής παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Η Εταιρία μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες μας στην ενότητα «Γενικοί Όροι Χρήσης» στο www.trianhellas.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας.

Για αυτόν το λόγο, πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας προκειμένου να ελέγχετε τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Γενικών Όρων Χρήσης του www.trianhellas.gr. Εάν δε συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Εταιρίας εν όλω ή εν μέρει, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε υπεύθυνος/η για την χρήση του www.trianhellas.grκαι των περιεχομένων του. H Εταιρία δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρίας για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκουσίως από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και, τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η Εταιρία δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό, ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες και οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ποιότητα και βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Συλλογή δεδομένων, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων

Η ιστοσελίδα συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης προσφέρει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την ιστοσελίδα. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα, θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνό του πελάτη, καθώς και στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή/και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής / παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένη προσφορά. Η ιστοσελίδα κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στην έδρα μας, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την Εταιρία, (iv) ειδικές προσφορές της Εταιρίας.

Προώθηση Προϊόντων κι Υπηρεσιών (Μάρκετινγκ)

H Ιστοσελίδα συλλέγει στοιχεία που σχετίζεται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται για την προώθηση προϊόντων κι υπηρεσιών. Στις συνήθεις δραστηριότητες συγκαταλέγεται η διαφήμιση που πραγματοποιείται με την αποστολή διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή με άμεση παράδοση στον υποψήφιο πελάτη. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις και η έρευνα και καταγραφή καταναλωτικής συμπεριφοράς εφόσον γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα και είναι καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά μας συστήματα (προγράμματα ERP) και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα.

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο το οποίο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρώς απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο προς τούτο τμήμα της Εταιρίας. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε προκειμένου τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών περιοριστικώς για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Εταιρία απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η Εταιρία δεν μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό είναι υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου.

Σε περίπτωση τυχόν διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας σε ιστοτόπους τρίτων (μέσω ειδικών συνδέσμων όπως links, hyperlinks, banners), η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν.

Σε περίπτωση κακόβουλης ή παράνομης χρήσης, εάν μας δηλωθεί ψευδής ηλεκτρονική διεύθυνση ή επιχειρήσετε να παραστήσετε κάποιον άλλον όταν στέλνετε πληροφορίες on-line, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος σχετικής έρευνας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή ο διαδικτυακός χώρος είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα στον ιστότοπο www.trianhellas.grή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα προϊόντα ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στην ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.trianhellas.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Το www.trianhellas.grπεριέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με το www.trianhellas.gr ή την Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους. Η Εταιρία δεν θα καθίσταται υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και/ή για τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει σε σχέση με, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε τις εν λόγω ιστοσελίδες.

Σας εφιστούμε την προσοχή κατά την πρόσβασή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στο www.trianhellas.gr και σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης μας δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων.
Το www.trianhellas.gr παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες του κατά την αναζήτηση και το σερφάρισμα στο Διαδίκτυο και για να επιτρέψει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Όταν η Εταιρία παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, αυτό δεν σημαίνει ότι συστήνει στους χρήστες της την πρόσβαση σε αυτές και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται και πωλούνται από αυτές τις ιστοσελίδες στους χρήστες τους Διαδικτύου.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Εάν αντιληφθείτε ο,τιδήποτε που θα μπορούσε να διορθώσει μια περιγραφή παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στo www.trianhellas.gr. Οι περιγραφές, οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο δικτυακό μας τόπο είναι αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη πλοήγηση του χρήστη μέσα σε αυτό.

Τιμοκατάλογος
Οι τιμές ελέγχονται σχεδόν καθημερινά από το κατάστημα μας. Παρόλα αυτά λόγω των πολλών παραγόντων που τις καθορίζουν, αλλαγές σε αυτές γίνονται αρκετά συχνά.
Αναπροσαρμογές στον τιμοκατάλογο μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση μας.

Σε κάθε όμως περίπτωση οι τιμές λαμβάνουν δεσμευτικό χαρακτήρα από την πλευρά της Εταιρίας μας κατά την επιβεβαίωση μιας παραγγελίας από την πλευρά μας.
Οι τιμές αναγράφονται σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά και αφορούν παράδοση της έδρα μας.

Η ευθύνη καθώς και τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων βαρύνουν τον αγοραστή.

Τυχόν πίστωση των προϊόντων γίνεται μόνο βάσει ειδικότερων όρων και συμφωνιών.

Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η Εταιρία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας.
Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Εταιρία μας αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, όπως αυτοί ισχύουν τροποποιούμενοι από την Εταιρία, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ήτοι της Θεσσαλονίκης, με εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Μενού